وبلاگ

فناوری اولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون یکی از فناوری‌های غشایی جداسازی در صنعت تصفیه آب و فاضلاب در دهه‌های گذشته فناوری‌های غشایی تبدیل به یک فناوری جداسازی ویژه شده است....

بازار تجهیزات تصفیه آب

رشد بازار تجهیزات تصفیه آب در سال‌های اخیر امروزه کاهش مصرف آب از طریق تصفیه و استفاده مجدد از پساب و افزایش استانداردهای تصفیه آب در بازارهای صنعتی م...

تولید آب از هوا

استفاده از هوا به عنوان منبع تولید آب امروزه به دلیل محدودیت منابع آبی و خشکسالی در مناطق زیادی از سراسر جهان، تامین آب بسیار حائز اهمیت است. فناوری ت...

زئولیت در صنعت آب و فاضلاب

توسعه زئولیت در تصفیه آب آشامیدنی و فاضلاب‌ها استفاده از زئولیت در تصفیه آب آشامیدنی و فاضلاب‌ها به دلیل منابع محدود آبی جهت تامین آب آشامیدنی و اثرات...