خدمات واتک

شتابدهنده واتک - شبکه سازی
شتابدهنده واتک - امکانات زیر ساختی
شتابدهنده واتک - تامین سرمایه اولیه
شتابدهنده واتک - مشاوره و آموزش

گزارش طرح های واتک

 

روند طرح‌های ارسال شده از طریق ثبت در وبسایت شتابدهنده واتک با توجه به فراخوان‌های چالش‌محور برگزار شده در این قسمت قابل مشاهده است. طرح‌های ارسال شده توسط مشاوران و نخبگان این حوزه بررسی و پس از تایید، مجوز ورود به شتابدهنده و فرآیند شتابدهی را اخذ خواهند نمود.

240طرح های ثبت شده
50در حال ارزیابی
35ورود به دوره پیش شتابدهی
15ورود به دوره شتابدهی